About the ArchivesNews and EventsData on the records Publications and exhibitionsOn-line documentsRegister of services
Archival laws
Document titleSize
Закон о архивској дјелатности ("Службени гласник Републике Српске" број 119/08)330kb
Уредба о канцеларијском пословању републичких органа управе ("Службени гласник Републике Српске" број 1/04 и 13/07)70kb
Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе ("Службени гласник Републике Српске" број број 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10, 25/11, 117/11, 107/17 и 112/17)316kb
Одлука о проглашењу архивских фондова и збирки културним добрима од великог значаја ("Службени гласник Републике Српске" број 16/05)170kb
Правилник о условима и начину примопредаје јавне архивске грађе између имаоца и Архива Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 29/10) 112kb
Правилник о поступку предаје филмске архивске грађе и аудиовизуелних дјела ("Службени гласник Републике Српске" број 33/10) 65kb
Правилник о условима чувања документарне грађе ("Службени гласник Републике Српске" број 37/10112kb
Правилник о просторним, кадровским и финансијским условима за оснивање и почетак рада архива ("Службени гласник Републике Српске" број 43/10) 94kb
Правилник о поступку одабирања архивске грађе, критеријумима и начину њеног вредновања ("Службени гласник Републике Српске" број 43/10) 125kb
Правилник о вођењу Регистра ималаца и стваралаца јавне архивске грађе ("Службени гласник Републике Српске" број 47/10)77kb
Правилник о општим и посебним условима чувања јавне архивске грађе ("Службени гласник Републике Српске") број 53/10203kb
Правилник о категоризацији архивских фондова и збирки ("Службени гласник Републике Српске") број 53/1069kb
Упутство о садржају и начину вођења евиденције о корисницима архивске грађе ("Службени гласник Републике Српске" број 56/10)98kb
Упутство о садржају и начину вођења евиденције документарне грађе у приватном власништву ("Службени гласник Републике Српске" број 132/11)166kb
Упутство о условима и начину коришћења јавне архивске грађе ("Службени гласник Републике Српске" број 36/12)173kb
Правилник о општим условима чувања документарне грађе у дигиталном облику и посебним условима чувања специфичне документарне грађе ("Службени гласник Републике Српске" број 64/12)146kb
Правилник о условима које мора испуњавати хардверска и софтверска опрема ("Службени гласник Републике Српске" број 120/12)113kb
Правилник о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, у вези са грађом појединих подручја ("Службени гласник Републике Српске" број 92/13)124kb
Закон о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'' број 115/18)148kb
Font size:
Loading